4.790.000 VNĐ
6 cột lọc
Đời 2013
Không nước thải – Không dùng điện