6.490.000 VNĐ
7 cột lọc
Đời 2013
Không nước thải – Không dùng điện