Cho chúng tôi biết sự cố bạn đang gặp phải cũng như sản phẩm bạn đang sử dụng.